Director : Raja Chanda

Cast : Soham Chakraborty, Subhashree Ganguly, Aindrita Ray, Priyanka Sarkar, Siddartha Chatterjee, Kharaj Mukherjee, Shantilal Mukherjee & Others

মতামত দিনঃ